Ontwerpjetrouwkaart.nl hanteert de voorwaarden van Luva Design welke zijn gedeponeerd op 9 april 2004 bij de kamer van koophandel te Tilburg.
Een schriftelijk exemplaar is gratis op te vragen.ALGEMENE VOORWAARDEN LUVA Design te Tilburg

ALGEMEEN
ARTIKEL 1
A Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de opdrachtgever de hulp van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

B In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
ē de opdrachtnemer: LUVA Design
ē de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de hulp inroept van LUVA Design
ē levering: het geven van advies, het verlenen van bijstand dan wel het verrichten van diensten en andere werkzaamheden, inclusief alle door of namens opdrachtnemer met betrekking daartoe verrichte arbeid, diensten en verrichtingen, zoals het ontwerpen op papier en/of op het gebied van ontwerp/ hosting & onderhoud van de website van opdrachtgever.
ē opdracht: de in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaalde- en hieruit voortvloeiende- werkzaamheden, diensten en handelingen die door de opdrachtnemer dienen te worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder deze geschieden.


NADERE BEPALINGEN INZAKE OPDRACHTEN

ARTIKEL 2
A Hoewel de opdrachtnemer tracht in aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden tracht te schetsen, zijn deze aanbiedingen vrijblijvend, tenzij de opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

B Van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Deze aanvaarding zal slechts betrekking hebben op de betrokken overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


ARTIKEL 3
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. Dit geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer is vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk om onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat geheel of gedeeltelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle reeds gemaakte kosten.


VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER EN OVERIGE BEPALINGEN
ARTIKEL 4
A De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, een en ander voor zover dat, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
B De wijze waarop het ontwerpen, hosten en onderhouden van de website en andere werkzaamheden worden verricht
C Adviezen die worden verstrekt aan opdrachtgevers worden met zo groot mogelijke zorgvuldigheid voorbereid, zo nodig in overleg met andere onafhankelijke adviseurs. Het opvolgen van de adviezen is de keuze van de opdrachtgever en alle gevolgen hiervan zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
D De opdrachtnemer is door de opdrachtgever, of ieder ander rechtspersoon, uitsluitend zakelijk aansprakelijkheid te stellen voor maximaal de som van de opdracht. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op privť-eigendommen van de opdrachtnemer.


VERTROUWELIJKE INFORMATIE
ARTIKEL 5
De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijze als geheim zijn te beschouwen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers.


VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MEDEWERKERS
ARTIKEL 6
De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de in relatie tot de opdracht uitgevoerde handelingen van door hem bezoldigde of gemachtigde medewerkers.


SAMENWERKING MET DERDEN
ARTIKEL 7
A De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht andere, niet tot zijn onderneming behorende, deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak of wenselijkheid daarvan is vastgesteld, bijvoorbeeld door ziekte.
B De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door zodanige deskundigen ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, tenzij daarover vooraf tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een afwijkende regeling is getroffen.
C De opdrachtnemer zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de declaraties van deskundigen die hij ten behoeve van de opdrachtgever inroept.


VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
ARTIKEL 8
A De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het de opdrachtnemer onmogelijk maken zijn opdracht naar behoren uit te voeren.
B De opdrachtgever is verplicht om aan opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste en meest efficiŽnte wijze de benodigde gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken, die nodig zijn voor uitvoering van diens opdracht.


TEKORTKOMINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER
ARTIKEL 9
A De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor aangetoonde schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen en de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
B Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op zo kort mogelijke termijn in de gelegenheid te stellen om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden.
C Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 3 maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht.
D Opdrachtnemer is niet aansprakelijk ter zake van het niet of niet (ter zake van uiterste termijnen) op tijd ten uitvoer kunnen brengen van werkzaamheden ten gevolge van overmacht zoals ernstige ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of overmacht met betrekking tot apparatuur en/of gegevens zoals beschadiging, diefstal, brand of anderszins.


TEKORTKOMINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
ARTIKEL 10
A Voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden het gevolg zijn van de omstandigheden dat de opdrachtgever zijn verplichtingen, zoals hiervoor onder artikel 8 aangegeven, niet, niet tijdig of in onvoldoende mate is nagekomen, is de opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.
B Het herstellen van zodanige tekortkomingen zal in dat geval geschieden op kosten van de opdrachtgever.


BEňINDIGING OPDRACHT DOOR OPDRACHTGEVER
ARTIKEL 11
A Een opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht schriftelijk beŽindigen.
B Bij beŽindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beŽindiging en het tijdstip waarop deze beŽindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is. Deze werkzaamheden worden geacht onder de normale lopende opdracht te vallen inclusief de onderhavige voorwaarden.
C De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle reeds gemaakte kosten.
D De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op de erfgenamen. Een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon die de opdracht gaf, wordt geacht beŽindiging van de gegeven opdracht met zich te brengen. Verlies van rechtspersoonlijkheid van het lichaam dat de opdracht gaf wordt beschouwd als beŽindiging van de gegeven opdracht.


BEňINDIGING, ONTBINDING, OPSCHORTING OPDRACHT DOOR OPDRACHTNEMER
ARTIKEL 12
Onverminderd de elders in deze voorwaarden aan de opdrachtnemer verleende ontbindings- of opschortingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet tijdig, onvoldoende of onvolledig nakomt, niet tijdig de declaraties betaalt, zijn faillissement of sursťance van betaling heeft aangevraagd of diens faillissement is aangevraagd door een derde, getroffen wordt door beslag op een of al zijn goederen, zijn eventuele onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of liquideert, dan wel aan een derde overdraagt, het recht om:
A vooruitbetaling bij aanbieding van diensten aan opdrachtnemer en/of zekerstelling voor betaling te eisen, voor lopende of nieuwe overeenkomsten, een en ander met inachtneming van artikel 21;
B de levering op te schorten totdat voldoende zekerstelling voor betaling is verkregen;
C de desbetreffende overeenkomst geheel of, voor zover niet uitgevoerd, gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een aldus luidende kennisgeving middels aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.

ARTIKEL 13
Tot uitoefening van de in artikel 12 genoemde rechten zal eerst worden overgegaan nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever een termijn van 10 dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de opdrachtgever daarmee alsnog in gebreke blijft. Behalve indien gebruik is gemaakt van het recht van ontbinding, kan opdrachtnemer te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.


AANLEVERING, LEVERTIJD EN LEVERING
ARTIKEL 14
A Behoudens nadere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde documenten, informaties, etc. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
B Indien de opdrachtgever, van wie de opdrachtnemer afhankelijk is voor een juiste wijze van aanleveren van stukken en/of gegevens als genoemd in artikel 14A, door welke oorzaak dan ook geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft deze stukken en/of gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen, c.q. deze niet tijdig, niet goed, onvoldoende of onvolledig ter beschikking stelt van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer bevoegd zijn activiteiten op te schorten. Zolang opdrachtnemer zijn activiteiten opschort ten gevolge van geen c.q. niet tijdige, niet juiste of onvoldoende levering door opdrachtgever, is opdrachtnemer jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel (te) ontstane directe of indirecte schade, of winstderving.
C Alle opdrachten en materiaal (drukwerk en digitaal werk) die door opdrachtnemer voor opdrachtgever zijn gemaakt, blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer en mogen zonder toestemming van de opdrachtgever gebruikt worden voor reclamedoeleinden t.b.v. LUVA Design.
D Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het aangeleverd materiaal door opdrachtgever met betrekking tot rechten en copyrights e.d..


OVERMACHT
ARTIKEL 15
A In geval van staking, brand, diefstal, machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van enige overheid, epidemieŽn, verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, waterschade, oorlog, mobilisatie en alle overige omstandigheden die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn te zijner keuze hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst voor zover deze door een belemmering wordt getroffen als in de vorige zin bedoeld, te ontbinden door middel van een aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging. De bevoegdheid van opdrachtnemer tot ontbinding ontstaat eerst indien de belemmering langer dan een maand na de datum van het ontstaan van de belemmering heeft geduurd.
B Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht, als in voorgaand lid bedoeld, voordoet. Dan en evenzo heeft ook opdrachtgever het recht de overeenkomst, indien de belemmering langer dan een maand na de datum van het ontstaan van de belemmering heeft geduurd, te ontbinden door middel van een aangetekende brief of een brief met ontvangstbevestiging, mits deze kennisgeving van ontbinding door opdrachtnemer wordt ontvangen voor beŽindiging van de overmachtsituatie. Bij beŽindiging van de overmachtsituatie zal opdrachtnemer opdrachtgever meteen informeren. Na de datum van melding van beŽindiging van de overmachtsituatie ontvangen kennisgevingen inhoudende ontbinding door de opdrachtgever worden niet geacht te zijn verzonden. Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn de opdracht verder uit te voeren en zal hiervan de opdrachtgever op de hoogte brengen.
C Door ontbinding als in het vorige lid bedoeld zal de gehele overeenkomst ontbonden zijn vanaf de datum van ontbinding. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van als gevolg van artikel 21 verschuldigde bedragen, en ook tot betaling van de kosten als door opdrachtnemer gemaakt tussen diens laatste declaratie en de datum van ontbinding. Op deze ontbinding zijn de artikelen 6:261 tot en met 6:278 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Opdrachtgever zal naar aanleiding van de ontbinding geen recht op schadevergoeding tegenover opdrachtnemer kunnen doen gelden.
D Ingeval van een hierboven beschreven overmachtsituatie bij opdrachtnemer, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventueel voortvloeiende schade veroorzaakt door verdwijning c.q. vernietiging van stukken en bescheiden van derden die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever in bewaring heeft.


ALGEMENE BEPALINGEN VAN FINANCIňLE AARD
ARTIKEL 16
A Het honorarium van de opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium of in de vorm van een vast van tevoren afgesproken bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde afgesproken opdracht, hetzij per periode of jaar of anderszins.
B De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever van tevoren opgave van de geschatte declaratie voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid en werkzaamheden, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht of per periode of jaar.
C Het honorarium wordt onder meer bepaald door:
ē het (financiŽle) belang van de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden
ē de autoriteit en ervaring van de persoon die de werkzaamheden verricht
ē de omvang van de gewenste arbeid
ē de vergoeding voor reis- en verblijfkosten
ē verschotten.
D Indien producten worden geleverd, wordt daarvoor van tevoren een prijs afgesproken evenals het tijdstip van en de wijze van levering en de condities waaronder geleverd wordt.


DECLARATIE
ARTIKEL 17
A Declaraties worden eenmaal per maand ingediend. Indien de werkzaamheden van die omvang zijn geweest, dat een declaratie van relatief geringe omvang is, wordt het bedrag der declaratie samengevoegd met een volgende declaratie.
B Op verzoek wordt de declaratie zodanig gespecificeerd, dat opdrachtgever voldoende inzicht verkrijgt in de samenstelling van de componenten die samen het gedeclareerde bedrag vormen, tenzij een vast bedrag als bedoeld in artikel 17A is afgesproken.


RECLAMERING
ARTIKEL 18
A Reclameringen, waaronder in deze voorwaarden worden verstaan alle grieven betreffende door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid - met uitzondering van reclames ter zake van ingediende declaraties - kunnen door opdrachtgever bij opdrachtnemer slechts schriftelijk worden ingediend ten kantore van opdrachtnemer binnen dertig dagen na (iedere) levering of - indien het gebrek(en) betreft, dat (die) eerst nadien is of zijn geconstateerd - binnen dertig dagen na zodanige constatering. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
B Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of, en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame zal worden tegemoet gekomen.
C Reclames als in lid A bedoeld, geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.
D Reclames betreffende door opdrachtgever ter zake van aan hem gerichte declaraties door opdrachtnemer dienen te geschieden binnen veertien dagen na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatst bedoelde geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming door opdrachtgever.


INTELLECTUELE EIGENDOM
ARTIKEL 19
Alle intellectuele rechten met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogrammaís, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten, uitkomsten van zijn arbeid etc. worden en blijven, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, een en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programmaís, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.


BETALING
ARTIKEL 20
A De declaratie dient te worden betaald binnen de vastgestelde termijn welke op de declaratie staat vermeld, nadat deze bij de opdrachtgever is ingediend.
B Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie(s) is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een rentevergoeding verschuldigd op de voet van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt beschouwd als een gehele maand, te berekenen met ingang van veertien dagen na het indienen van de declaratie.
C Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie(s) is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voorts verschuldigd vergoeding van alle kosten Ė zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - die door de opdrachtnemer ter inning van zijn declaratie worden gemaakt, inclusief de vergoeding van de tijd die opdrachtnemer moet besteden aan de voorbereiding van het (doen) invorderen van de declaratie(s). Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin de opdrachtnemer voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeroepen. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met omzetbelasting, met een minimum van euro150, - vermeerderd met omzetbelasting, zonder dat de opdrachtgever gehouden is aan te tonen dat hij de betreffende kosten heeft gemaakt.
D Indien de opdrachtnemer aanwijzingen verkrijgt aangaande een vermindering van de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd iedere levering op te schorten ter zake van de overeengekomen betalingsverplichtingen, totdat de openstaande declaraties zijn voldaan of een voldoende bankgarantie is gesteld ten behoeve van opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit enige opschorting van zijn werkzaamheden.
E Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie binnen tien dagen na datum van dit verzoek uit, dan zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met ingang van 3 dagen na de datum van poststempel de overeenkomst te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het al geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.
F Betalingen die worden verricht op achterstallige openstaande declaraties worden afgeboekt in mindering op allereerst gevorderde c.q. verschuldigde kosten, incassokosten en renten, en daarna op de oudste openstaande declaraties totdat alle declaraties zijn voldaan.


HOSTING WEBSITE
ARTIKEL 21
De hosting van data en website gebeurt desgewenst door een derde persoon c.q. bedrijf die door opdrachtnemer is vastgesteld. Opdrachtnemer probeert in alle gevallen de belangen te behartigen voor opdrachtgever. Dit kan zijn op het gebied van omvang homepage, foutmeldingen, kostenbewaking etc. Alle contacten verlopen via opdrachtnemer in nauw overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gelopen schade voor opdrachtgever door faillissement/ overmacht etc. van hostingbedrijf.


ONDERHOUD WEBSITE
ARTIKEL 22
Opdrachtgever biedt de mogelijkheid aan opdrachtnemer een jaarlijks contract af te nemen, voor een nader vast te stellen bedrag, voor hosting & onderhoud van de website. Het contract kan op ieder willekeurig tijdstip in gaan. Na ontvangst van de artikelen die nodig zijn voor het updaten van de website is opdrachtnemer verplicht binnen 48 uur de data op de website te plaatsen. Mocht de data die benodigd zijn voor het updaten van de website een dusdanige arbeid verlenen dat bovenstaande termijn van 48 uur niet te realiseren is, dan wordt de opdrachtnemer tijdig op de hoogte gebracht. Gelijktijdig wordt een verwachtte termijn afgesproken. Het hosting & onderhoudscontract wordt stilzwijgend met een jaar verlengd als opdrachtnemer niet 2 maanden voor het aflopen van het contract heeft opgezegd. Opzegging van het contract dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.

Vastgesteld april 2004 te Tilburg door LUVA Design Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg op 9 april 2004.